Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Το λογιστικό γραφείο "Consulting Tax Solutions Μ.Ι.Κ.Ε" με έδρα την Αθήνα είναι σε θέση να προσαρμόσουν τις λογιστικές σας καταστάσεις με βάσει τα διεθνή λογιστικά πρότυπα , έτσι ώστε να μη διαταραχθεί η λειτουργία τής επιχείρησης σας όταν η εφαρμογή των Δ.Λ.Π γίνει υποχρεωτική στο σύνολο των επιχειρήσεων έως το 2010 .


ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Η ανάγκη που είχε δημιουργηθεί σε όλους τους οικονομολόγους ανά τον κόσμο να βρεθεί ένας τρόπος σωστής πληροφόρησης των μετόχων αλλά και των εμπλεκομένων με την οικονομική μονάδα , οδήγησε στο να αναπτυχθούν μοντέλα , για το κοινό συμφέρον ,υψηλής ποιότητας , κατανοητά & εφαρμόσιμα που να είναι όσο το δυνατό ποιο αντικειμενικά και εντελώς απαγκιστρωμένα από τις κατά τόπους φορολογικές αρχές .

 

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Είναι γνωστό της πάση ότι οι οικονομικές πληροφορίες που δίνονται από τις επιχειρήσεις είναι προσαρμοσμένες πάνω στις απαιτήσεις των τοπικών φορολογικών αρχών. Αυτό δημιουργεί προβλήματα στους επενδύτες αλλά και στους μετόχους των εταιρειών αφού δεν δείχνει την πραγματική οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων αλλά την φορολογική εικόνα. Επίσης με δεδομένες τις διαφορές των φορολογικών αρχών από χώρα σε χώρα , δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις για μια οικονομική μονάδα , είτε αρνητική είτε θετική , πάντως όχι σωστή .

Με την εφαρμογή των προτύπων , όσο το δυνατό σε περισσότερες χώρες ή περιοχές του πλανήτη δημιουργούνται κοινά αποδεκτές λογιστικές πρακτικές που είναι αναγνωρίσιμες και αναγνώσιμες από ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων και έτσι αποτρέπουμε την αναρχία που υπάρχει ακόμα και σήμερα στο παγκόσμιο οικονομικό στερέωμα .


Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα εφαρμόζονται στη χώρα μας κατά την κατάρτιση των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων οι οποίες περιλαμβάνουν

  • ισολογισμό
  • κατάσταση αποτελεσμάτων
  • κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων
  • κατάσταση ταμιακών ροών
  • σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων, ως εξής.
  1. Υποχρεωτικά από τις Ανώνυμες Εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
  2. Προαιρετικά από τις λοιπές επιχειρήσεις που έχουν τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας και επιλέγουν τους τακτικούς κατά νόμο ελεγκτές τους από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών –Λογιστών
Ο σχετικός Eλληνικός νόμος είναι ο 2992/2002 ΦΕΚ 54Α’/20-3-2002.
Ο σχετικός Κανονισμός (ΕΚ) είναι ο 1606/2002 Ε.Ε.Ε.Κ l243/1 11.9.2002

Έχει γίνει γνωστό από τα υπουργείο Οικονομικών και Ανάπτυξης , καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση δια στόματος του Προέδρου κυρίου P COX ότι η παραπάνω νομοθετική ρύθμιση θα επεκταθεί σταδιακά σε όλες τις επιχειρήσεις που τηρούν υποχρεωτικά ή προαιρετικά τρίτης κατηγόριας βιβλία και διπλογραφικό λογιστικό σύστημα .
Επικοινωνίστε μαζί μας. Το λογιστικό μας γραφείο είναι σε θέση να προσαρμόσει τις λογιστικές σας καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.