Παροχή υπηρεσιών προς τη διοίκηση
Το λογιστικό γραφείο "Consulting Tax Solutions Μ.Ι.Κ.Ε" με εδρα την Αθήνα, υποστηρίζει την διοίκηση προσφέροντας μία γκάμα υπηρεσιών η οποία συμπεριλαμβάνει τη σύνταξη μελετών, την παροχή συμβουλών και προτάσεων προκειμένου η επιχείρηση να αντιμετωπίσει χρηματοοικονομικά θέματα, να προβεί σε επέκταση της επιχείρησης, να επενδύσει κεφάλαια για ίδρυση συναφούς ή άλλης επιχείρησης, να οργανωθεί καλύτερα για να καλύψει μελλοντικές ανάγκες της επιχείρησης. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν:
  • Παρακολούθηση μέσω προγράμματος ταμειακών εισροών - εκροών.
  • Σύνταξη μελετών σκοπιμότητας επενδύσεων.
  • Κατάρτιση λογιστικών συστημάτων.
  • Σύνταξη μελετών βιωσιμότητας.
  • Καθορισμό διαδικασιών για έλεγχο της εσωτερικής λειτουργίας της επιχείρησης.
  • Κοστολόγηση αποθηκών και άλλων τομέων και υπηρεσιών.